2016

A HARVÍZ RT Közgyûlésének Határozatai

 

Hotãrâre AGA nr.1. din 20.01.2016

Aprobarea BVC pe anul 2016.

Împuternicire persoanã pentru îndeplinirea formalitã?ilor de publicitate a hotãrârii.

Hotãrâre AGA nr.2. din 20.01.2016

Se aprobã reconfirmarea auditorului financiar Szász Bertalan Anna.

Hotãrâre AGA nr.3. din 20.01.2016

Se aprobã modificarea contractelor de mandat încheiate cu membrii C.A.

Hotãrâre AGA nr.4. din 22.04.2016

Se aprobã raportul directorului general ?i privind activitatea aferentã anului 2015 ?i execu?ia bugetului pe anul 2015.

Se aprobã situa?iile financiare aferente anului 2015.

Se aprobã raportul de audit financiar al situa?iilor financiare ale societã?ii.

Se aprobã descãrcarea de gestiune a consiliului de administra?ie pentru exerci?iul financiar 2015. Se constatã îndeplinirea obliga?iilor ?i realizarea criteriilor de performan?ã asumate de cãtre membrii C.A. prin conrtactul de mandat.

Se aprobã descãrcarea de gestiune a directorului  general pentru exerci?iul financiar 2015.

Se aprobã rezultatele de S.C. CSíKI FÜRDÕK S.R.L. în anul 2015.

Hotãrâre AGA nr.5. din 22.04.2016

Se aprobã modificarea bugetului de venituri ?i cheltuieli ca urmare a modificãrii tarifelor începând din 01.03.2016.

Hotãrâre AGA nr.6. din 07.10.2016

Se aprobã execu?ia ?i realizarea BVC pentru semestrul I. a anului 2016.

Se aprobã rezultatele economico-financiare aferente primului semestru din anul 2016.

Se aprobã rectificarea bugetului de venituri ?i cheltuieli.

Se aprobã modificarea planului de investi?ii, dotãri ?i sursele de finan?are.

Hotãrâre AGA nr.7. din 07.10.2016

Se aprobã înfiin?area punctele de lucru S.C. HARVIZ S.A. ?i sistemele aferente acestora.

Se aprobã închiderea urmãtoarelor puncte de lucru: Com. Brãde?ti, str. Principalã nr.14, jud. Harghita ?i Com. S??nmartin nr. 40, jud. Harghita.

Hotãrâre AGA nr.8. din 14.12.2016

Se aprobã modificarea Hotãrârii AGA nr. 7/2016 prin modificarea art.1.