2016

A HARVÍZ RT Vezetõtanácsának Határozatai

 

Hotãrâre C.A. nr.1 din 15.01.2016

Se aprobã rezultatele financiare aferente lunii noiembrie 2015 precum ?i rezultatele financiare preliminare aferente anului 2015.

Se aprobã reactualizarea nivelului maxim al crean?elor peste 45 zile la valoarea de 400000 lei.

Hotãrâre C.A. nr.2 din 15.01.2016

Se aprobã bugetul de venituri ?i cheltuieli (BVC) pentru anul 2016.

Se aprobã programul de investi?ii propus pentru anul 2016.

Hotãrâre C.A. nr.3 din 15.01.2016

Se aprobã modificarea valorii indemniza?iei lunare brute cuvenitã directorului general în temeiul contractului de mandat nr. 39/2014.

Se aprobã întocmirea unui act adi?ional la contractul de mandat nr. 39/2014.

Hotãrâre C.A. nr.4 din 15.01.2016

Se aprobã modificarea contractului colectiv de muncã în sensul eliminãrii acordãrii cãtre angaja?i a primelor de vacan?ã ?i introducerea dreptului angaja?ilor la prime de care vor beneficia cu ocazia sãrbãtorilor de pa?te ?i de crãciuni.

Se aprobã numirea c.j. Bodó Alpár pentru asigurarea implementãrii prevederilor legale privind declara?iile de avere ?i de interese la nivelul societã?ii.

Hotãrâre C.A. nr.5 din 25.02.2016

Se aprobã inventarul bunurilor din patrimoniul privat al S.C. HARVíZ S.A. ?i S.C.CSíKI FÜRDÕK S.R.L.

Se aprobã procesul verbal la terminarea inventarierii patrimoniului privat  al S.C. HARVíZ S.A. nr.488/23.02.2016.

Se aprobã centralizatorul privind valorile  activelor corporale ?i necorporale din patrimoniul S.C. HARVíZ S.A.

Se aprobã centralizatorul privind  lista bunurilor care urmeazã sã fie casate ?i scoase din func?iune.

Hotãrâre C.A. nr.6 din 25.02.2016

Se aprobã modificare politicii contabile a societã?ii în sensul ajustãrii pentru depreciere a crean?elor de peste 1080 zile în propor?ie de 100%.

Hotãrâre C.A. nr.7 din 25.02.2016

Se aprobã cota proprie de finan?are a proiectului ”Proiectare  ?i execu?ie bran?amente ?i racorduri” în aria de operare a S.C. HARVIZ S.A

Hotãrâre C.A. nr.8 din 25.03.2016

Se aprobã modificarea listei de investi?ii prin realizarea de bran?amente ?i racorduri în aria de operare a societã?ii.

Hotãrâre C.A. nr.9 din 25.03.2016

Se aprobã formularea ?i înregistrarea unei cereri de renun?are la judecatã în dosarul nr. 216/43/2016.

Hotãrâre C.A. nr.10 din 15.04.2016

Se aprobã raportul directorului general privind activitatea aferentã anului 2015.

Se aprobã execu?ia bugetului pe anul 2015.

Se aprobã situa?iile financiare aferente anului 2015.

Se aprobã raportul de audit financiar al situa?iilor financiare ale societã?ii.

Se aprobã descãrcarea de gestiune a directorului general pentru exerci?iul financiar 2015.

Hotãrâre C.A. nr.11 din 15.04.2016

Se aprobã raportul administratorului unic S.C. CSIKI FÜRDÕK S.R.L privind activitatea desfã?uratã în anul 2015.

Se aprobã execu?ia bugetului pe anul 2015.

Se aprobã situa?iile financiare aferente anului 2015

Se aprobã descãrcarea de gestiune a administratorului unic pentru exerci?iul financiar 2015.

Hotãrâre C.A. nr.12 din 27.05.2016

Se aprobã rezultatele financiare ob?inute de societate aferentã lunii aprilie 2016.

Se aprobã rezultatele financiare ob?inute de societate în perioada ianuarie 2016 - aprilie2016.

Hotãrâre C.A. nr.13 din 30.06.2016

Se aprobã rezultatele financiare ob?inute de societate în luna mai 2016.

Hotãrâre C.A. nr.14 din 30.06.2016

Se aprobã recuperarea remunera?iilor necuvenite de la directorii societã?ii în valoare de 38.860 lei.

Se aprobã începerea procedurii pentru stabilirea persoanelor responsabile ?i recuperarea prejudiciilor rezultate din angajãri de platã a opera?iunilor patrimoniale.

Hotãrâre C.A. nr.15 din 30.08.2016

Se aprobã raportul directorului general privind activitatea desfã?uratã în primul semestru al anului 2016.

Se aprobã BVC-ul realizat în primul semestru al anului 2016.

Se aprobã contul de profit ?i de pierdere pentru luna iulie 2016 ?i cumulat la data de 31.07.2016.

Se aprobã rezultatele economico - financiare realizate în luna iulie 2016.

Hotãrâre C.A. nr.16 din 30.08.2016

Se aprobã facturarea consumul specific de combustibil cu pre?ul actual, la care se adaugã un tarif de 0,14 lei/km parcurs de cãtre angaja?i pentru deplasãrile în interes personal, efectuatã cu autoturismul de serviciu.

Hotãrâre C.A. nr.17 din 30.08.2016

Se aprobã modul de recuperare a remunera?iilor necuvenite de la directorii societã?ii.

Hotãrâre C.A. nr. 18 din 29.09.2016

Se aprobã modificarea bugetului de venituri ?i cheltuieli aferent anului 2016 ?i modificarea listei de investi?ii.

BVC-ul modificat va fi supus aprobãrii adunãrii generare a ac?ionarilor.

Hotãrâre C.A. nr.19 din 29.09.2016

Se aprobã consolidarea UIP existent pentru proiectul sprijin ”Asistenta tehnica pentru pregãtirea aplica?iei de finan?are ?i a documenta?iilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apã ?i apã uzatã din jude?ul Harghita în perioada 2014-2020”

Hotãrâre C.A. nr.21 din 23.12.2016

Se aprobã rezultatele inventarierii domeniului public ?i privat apar?inând UAT-urilor din aria de delegarea gestiunii serviciilor de cãtre S.C. HARVIZ S.A.

Se aprobã procesul verbal, întocmit la terminarea inventarierii bunurilor din domeniul public ?i privat.

Se aprobã memoriul justificativ privind propunerile de casare a bunurilor cuprinse în acesta.

Se aprobã centralizatorul privnid patrimoniul UAT la data de 30.09.2016.

Hotãrâre C.A. nr.22 din 23.12.2016

Se aprobã rezultatele financiare ob?inute de societate în luna noiembrie 2016.

Hotãrâre C.A. nr.23 din 23.12.2016

Se aprobã premierea personalului UIP ca urmare a finalizãrii ?i implementãrii proiectele, realizat în cadrul POS Mediu 2007-2013.

Hotãrâre C.A. nr.24 din 23.12.2016

Se aprobã recuperarea integralã a prejudiciului, actualizat cu foloasele nerealizate, rezultat în urma plã?ilor nelegale efectuate de cãtre auditorul financiar Kedves Emeric, ?i de cãtre angaja?ii UIP.