2015

A HARVÍZ RT Közgyûlésének Határozatai

 

Hotãrâre AGA nr. 1. din 28.01.2015.

Aprobarea BVC pe anul 2015.

Aprobarea prelungirii mandatului C.A.

Împuternicire persoanã pentru îndeplinirea formalitã?ilor de publicitãte a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 2. din 10.04.2015.

Aprobare raport Ca ?i raport director general privind activitatea desfã?uratã în anul 2014
Aprobarea raportului auditorului financiar
Aprobare situa?ii financiare la data de 31.12.2014. : bilan?, contul de profit ?i de pierdere, date informative, note explicative, situa?ia modificprii capuitalurilor proprii, situa?ia fluxurilor de trezorerie
Descãrcarea de gestiune a administratorulor pe anul 2014.
Aprobarea modificãrii BVC ?i a listei de investi?ii pe anul 2015
Aprobare raport administrator unic S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L. privind activitatea desfã?uratã în anul 2014.
Aprobare situa?ii financiare anuale: bilan?, contde profit ?i de pierdere, date informative, note explicative, situa?ia modificãrii capitalurilor proprii, situa?ia fluxurilor de trezorerie
Descãrcarea de gestiune a adminsitratorului unic pe anul 2014.
Împuternicire persoanã pentru îndeplinirea formalitã?ilor de publicitãte a hotãrârii.

Hotãrâre AGA nr. 3. din 10.04.2015.

Aprobarea încetãrii mandatului C.A.
Aprobarea constituirii noului C.A.
Aprobarea duratei mandatului, renumera?ia membrilor C.A.
Aprobarea contractului de mandat / administrare
Împuternicire reprezentant al ac?ionarilor care va semna contractul cu administratorii.
Aprobarea regulamentului de func?ionare C.A. ?i a regulamentului Comitetelor Consultative
Împuternicire persoanã pentru îndeplinirea formalitã?ilor de publicitãte a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 4. din 10.04.2015.

Modificare act constitutiv , cre?terea numãrului de administratori de la 3 la 5,
Împuternicire pre?edinte C.A. pentru semnarea actului adi?ional ?i act constitutiv actualizat
Împuternicire persoanã pentru efectuarea publicitã?ii hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 5. din 23.06.2015.

Aprobare prelungire mandat administrator unic S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.,
Împuternicire pre?edinte C.A. pentru negocierea ?i semnarea contractului de mandat cu administratorul unic,
Împuternicire administrator unic pentru semnarea actului adi?ional ?i act constitutiv actualizat
Împuternicire persoanã pentru îndeplinirea formalitã?ilor de publicitãte a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 6. din 23.06.2015.

Aprobare înfiin?are punct de lucru pentru S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.,
Aprobare contractare credit în valoare de 9.000.000 lei pentru cofinan?area proiectului POS MEDIU,
Împuternicire persoanã pentru efectuarea publicitã?ii hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 7. din 24.11.2015.

Aprobarea raportului de activitate pentru trimestrele I-III din 2015

Hotãrâre AGA nr. 8. din 24.11.2015.

Aprobarea modificãrii BVC aferent anului 2015. Modificarea listei de investi?ii.