Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita”, la final

Proiectul „Extinderea ºi reabilitarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã în judeþul Harghita", derulat de operatorul regional de apã ºi canalizare Harvíz, în valoare de aproximativ 284 milioane de lei, realizat cu finanþare europeanã, a fost finalizat.
În cadrul acestui proiect POS Mediu au fost efectuate lucrãri în peste 35 de localitãþi din judeþ. Din valoarea totalã a proiectului, aproape 79 la sutã au fost asiguraþi din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeanã, restul fiind puºi la dispoziþie de Guvernul României, dar ºi din contribuþia autoritãþilor locale implicate în proiect ºi a operatorului regional.
Preºedintele Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã (ADI) Hargita Víz, primarul municipiului Miercurea-Ciuc, R??duly Róbert-Kálmán, a declarat, într-o conferinþã de presã, cã proiectul s-a finalizat cu succes atât din punct de vedere fizic, în teren, cât ºi financiar, întrucât creditul bancar contractat de operatorul regional pentru co-finanþare a fost restituit în totalitate, înainte de expirarea termenului.
În cadrul proiectului, la categoria lucrãri pentru apã, s-a reabilitat reþeaua de apã din Vlãhiþa, s-a reabilitat ºi extins staþia de tratare a apei în Vlãhiþa ºi Frumoasa, s-au realizat cinci staþii de clorinare, s-au reabilitat ºi extins 11 rezervoare noi de depozitare a apei, s-au reabilitat ori s-au extins 130 de kilometri de reþea ºi s-au construit aproape 9.500 de branºamente.
La categoria „apã uzatã", s-a extins staþia de epurare din Mãdãraº ºi Vlãhiþa, s-au reabilitat ºi extins 40 de staþii de pompare, s-au reabilitat sau extins 108 kilometri de reþea ºi s-au construit aproape 10.000 de racorduri.
Directorul Harvíz, Bogati Csaba, a afirmat faptul cã toate sistemele realizate în cadrul proiectului sunt funcþionale ºi nu au fost fãcute „pentru a îngropa banii în pãmânt, cum de foarte multe ori s-a întâmplat".
La rândul sãu, preºedintele Consiliului de administraþie al Harvíz, Kassay János, ºi-a exprimat bucuria cã acest „megaproiect" s-a finalizat, dar a susþinut cã „este esenþial ca comunitãþile locale sã înþeleagã cã trebuie sã se racordeze la aceste reþele, fiindcã altfel banii sunt îngropaþi în pãmânt".
Consilierul local Fülöp Árpád, din Miercurea-Ciuc, a spus ºi el cã aºteaptã ca ºi primarii din zonã sã depunã eforturi sã îi convingã pe cetãþeni sã se racordeze la serviciile de canalizare, pentru ca apa din pânza freaticã sã aibã o calitate corespunzãtoare. „ªtim foarte bine cã în Ciucul de Sus foarte multe fântâni proprii nu sunt utilizabile ºi fiecare primar trebuie sã depunã eforturi ca sã convingã cetãþenii sã se conecteze, pentru cã la reþeaua de apã imediat se conecteazã, dar la serviciile de canalizare nu, pentru cã e mai ieftin sã nu plãteascã pentru a se conecta", a spus Fülöp Árpád.
Preºedintele Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã (ADI) Hargita Víz a anunþat cã se lucreazã deja la un nou proiect care va viza extinderea sistemelor de apã ºi canalizare în opt localitãþi, respectiv Miercurea-Ciuc, Ciucsângeorgiu, Plãieºii de Jos, Sânmartin, Zetea, Sândominic, Sânsimion, Leliceni, dar ºi eficientizarea ºi optimizarea sistemului gestionat de Harvíz. Valoarea acestui nou proiect se ridicã la aproximativ 200 milioane de lei, tot cu finanþare din fonduri europene.
Sursa: 1 Septembrie 2017, Informatia Harghitei, Lia Matei