Descriere proiecte

poimlogo 

Sprijin pentru pregatirea aplica?iei de finan?are ?i a documenta?iilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apã ?i apã uzatã din jude?ul Harghita, în perioada 2014-2020 – Cod SMIS 2014+ 101066

 
In data de 08.02.2017 a fost semnat Contractul de finantare nr. 22, aferent proiectului „Sprijin pentru pregãtirea aplica?iei de finan?are ?i a documenta?iilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apã ?i apã uzatã în jude?ul Harghita, în perioada 2014- 2020„ contract semnat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru POIM si Operatorul Regional S.C. HARVIZ S.A. Valoarea totala a proiectului, fara TVA, este de 10.503.439 lei, valoare integral eligibila, din care 85% sunt fonduri alocate de Uniunea Europeanã, 14% fonduri de la Bugetul de Stat, iar 1% reprezintã contribu?ia autoritã?ilor locale implicate in Proiect. Durata contractului este de 20 luni, respectiv între data de 01.03.2017-31.10.2018.
Obiectivul general al proiectului constã în elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii finantarii pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Harghita, in perioada 2014-2020„ asigurandu-se continuarea strategiei pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata si indeplinirea obligatiilor Tratatului de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, obiectivele specifice fiind: Pregatirea aplicatiei de finantare inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analizã Cost Beneficiu, EIM, AA, Evaluarea riscurilor legate de schimbarile climatice, consideratii privind adaptarea si diminuarea si rezistenta la dezastre, care trebuie, de asemenea, luata in considerare de catre proiect etc); Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluãrii fezabilitatii proiectului propus (tehnica, economica, financiara, mediu, etc.);Realizarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de lucrari si servicii rezultate din planul de achizitii care trebuie sa fie parte a studiului de fezabilitate, inclusiv acordarea de sprijin in procesul de licitare-contractare;Organizarea a cel putin doua seminarii (workshopuri) de prezentare a Studiului de Fezabilitate si a Documentatiilor de atribuire;

Proiect cofinan?at din Fondul de Coeziune, prin Programul Opera?ional Infrastructurã Mare 2014-2020