2014

A HARVÍZ RT Közgyûlésének Határozatai


Hotãrâre AGA nr. 1. din 24.02.2014.

Aprobarea BVC pentru anul 2014
Înaintarea BVC spre aprobare Consiliului Jude?ean HR ?i Consiliului Local Miercurea-Ciuc
Împrejurimirile în care BVC poate fi rectificat
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 2. din 24.02.2014.

Aprobare BVC pe anul 2014. pentru S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L. ?i înaintarea acestuia spre aprobare Consiliului Local Miercurea-Ciuc ?i Consiliului Jude?ean HR
Împrejurimirile în care BVC poate fi rectificat
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 3. din 24.02.2014.

Aprobarea modificãrii obiectului principal de activitate pentru S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L.
Împuternicire administrator unic sã semneze ctul adi?ional ?i actul constitutiv actualizat
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 4. din 24.04.2014.

Aprobare raport C.A. privind activitatea desfã?uratã în anul 2013
Aprobare situa?ii financiare la data de 31.12.2013. : bilan?, cont de profit ?i pierdere, date informative, note explicative, situa?ia capitalului propriu lu fluxuri de trezorerie, raportul auditorului
Descãrcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2013
Aprobare raport administrator unic al S.C. CSÍKI FÜRDÕK S.R.L., situa?ii financiare pe anul 2013.
Descãrcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2013
Aprobarea demisiei înaintate de administratorul unic, numire în func?ie a administratorului unic
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 5. din 24.04.2014.

Aprobarea încetãrii mandatului auditorului financiar
Numirea unui nou auditor financiar
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 6. din 30.10.2014.

Aprobarea rectificãrii BVC pe anul 2014.
Aprobarea prelungirii mandatului C.A.
Revocarea unui membru C.A. ca urmare a demisiei acestuia
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 7. din 30.10.2014.

Aprobarea criteriilor de selec?ie ?i a metodologiei de evaluare a candida?iilor la postul de mebru C.A.
Aprobarea anun?ului care se va publica în privin?a candidaturilor
Efectuarea procesului de evaluare în cadrul Comitetului de nominalizare C.A., fãrã expert independent
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 8. din 30.10.2014.

Aprobarea completãrii obiectului de activitã?i secundare ale societã?ii
Împuternicirea pre?edintelui C.A. pentru semnarea actului constitutiv actualizat ?i a actului adi?ional
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 9. din 30.10.2014.

Aprobarea înfiin?ãrii punctelor de lucru
Aprobarea desfiin?ãrii unui punct de lucru
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 10. din 03.12.2014.

Modificarea Hotãrârii AGA nr.6/2014
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii

Hotãrâre AGA nr. 11. din 03.12.2014.

Modificarea Hotãrârii AGA nr.9/2014
Împuternicirea persoanã pentru îndeplinirea formalitã?iilor de publicitate a hotãrârii