Proiect POS 1

Operatorul Regional S.C. HARVÍZ S.A. beneficiazã de asistenþã financiarã nerambursabilã, acordatã prin POS Mediu pe perioada 2012 – 2015, pentru implementarea Proiectului cod CCI 2009 RO 161 PR 020 "Extinderea ºi reabilitarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã în judeþul Harghita", în baza Contractului de finanþare nr. 1132/ 21.03.2012.
Proiectul constã în investitii cu privire la tratarea ?i distribuirea apei potabile cât ?i colectarea ?i epurarea apelor uzate pentru zonele urbane Miercurea Ciuc, Vlãhi?a ?i zonele rurale Ciceu, Sândominic, Mãdãra?, Tome?ti, Dãne?ti, Câr?a, Pãuleni-Ciuc, Leliceni din jude?ul Harghita.

Investi?iile au ca scop urmãtoarele:
• sã asigure un nivel adecvat al calitã?ii apei potabile iar apa uzatã sã fie evacuatã în emisar în conformitate cu Directivele UE
• sã asigure rate de conectare de cel pu?in 90% în zona proiectului


Valoarea totalã a proiectului este de 284.517.006 lei fãrã TVA.

 

Sumarul proiectului:  Extinderea ?i reabilitarea infrastructuii de apã ?i apã uzatã în jude?ul Harghita

 

Operatorul s-a angajat, conform contractului de finan?are, sã deruleze 17 contracte, compusã din 8 contracte de lucrãri, 3 contracte de servicii ?i 6 contracte de furnizare în scopul de a realiza investi?iile incluse în proiect, conform celor enumerate mai jos:

 

 

Contracte de lucrãri

1.

CL 1 – HR-MC-P&DB-01- Lucrãri la sursele de apã ºi staþii de tratare ale municipiului Miercurea-Ciuc

2.

CL 2 - HR-MC-RB-01 - Reabilitarea si extinderea reþelelor de alimentare cu apa si de canalizare menajerã din localitãþile Miercurea Ciuc, ªoimeni, Fitod si Leliceni

3.

CL 3 HR-CI-RB-02 – Implementarea reþelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in Ciceu

4.

CL 4 HR-SD-RB-03 - Extindere re?ea de apã ?i re?ele de canalizare în Sândominic

5.

CL 5 -   HR-BA-P&DB-O2- Lucrãri la sursele de apa, aducþiuni si Staþii de Tratare în Sândominic si Vlãhiþa

6.

CL 6 HR-CA-RB-04 - Extindere alimentare cu apã ?i re?ele de canalizare în Tome?ti, Dãne?ti, Mãdãra? ?i Câr?a”

7.

CL 7 –HR-VL-P&DB-03- Reabilitarea ?i extinderea Sta?iilor de epurare din Vlãhi?a ?i Mãdãra?

8.

CL 8 – HR-VL-RB-05 – Reabilitarea ?i extinderea re?elelor de apã ?i apã uzatã din localitatea Vlãhi?a

 

 

 

Contracte de servicii

1.

CS 1 - Asistenþã Tehnicã pentru Managementul Proiectului ºi Supervizarea Lucrãrilor

2.

CS 2 - Auditul proiectului

3.

CS 3 - Verificarea proiectelor de cãtre verificatori autorizaþi

 

 

 

 

Contracte de furnizare

1.

CF 1-HR-PRO-01.01 - Achizi?ie ?i instalare debitmetre

2.

CF 2 Lot 1- HR-PRO-01.02 Lot 1 - Laborator mobil pentru detec?ia pierderilor de apã în re?ele

3.

CF 2 Lot 2 - HR-PRO-01.02 Lot 2- Echipamente pentru laboratorul central, pentru analize chimice ?i biologice

4.

CF 3- HR-PRO-02.01- Echipamente opera?ionale sistem canalizare

5.

CF 4- HR-PRO-02.02 - Echipamente opera?ionale management nãmol

6.

CF 5- HR-PRO-03 - Achiziþie si instalare echipament SCADA

 

Execu?ia lucrãrilor ?i furnizarea bunurilor vor contribui la realizarea obiectivului specific al POS Mediu, acela privind îmbunãtã?irea calitã?ii ?i a accesului la infrastructura de apã ?i apã uzatã prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apã ?i canalizare în majoritatea zonelor urbane pânã în 2015, dar ?i a obiectivului general al POS Mediu, acela privind protecþia ºi îmbunãtãþirea calitãþii mediului ºi a standardelor de viaþã ale locuitorilor din aria de implementare a contractului.