Proiect PosMediu

Ce este Programul Opera?ional Sectorial Mediu (POS Mediu)?


Programul Opera?ional Sectorial Mediu reprezintã unul din cele 7 programe opera?ionale aprobate pentru România, finan?at de Uniunea Europeanã în perioada 2007-2013. POS Mediu este cel mai important program de asisten?ã financiarã în domeniul protec?iei mediului.


Obiectivul global al POS Mediu constã în îmbunãtã?irea standardelor de via?ã ale popula?iei ?i a standardelor de mediu, în scopul atingerii cerin?elor de implementare ale "acquis-ului" comunitar de mediu.
Programul finan?eazã proiecte care au în vedere sisteme de alimentare cu apã, sistemele de canalizare, sta?ii de epurare, managementul de?eurilor, reabilitarea terenurilor poluate istoric, reabilitarea sistemelor de termoficare învechite (care contribuie semnificativ la poluarea aerului), conservarea naturii, protec?ia împotriva înunda?iilor ?i a eroziunii costiere.


Bugetul alocat este de 5,6 miliarde euro din care 4,5 miliarde euro reprezintã finan?are nerambursabilã de la Uniunea Europeanã, iar 1,1 miliarde euro contribu?ia României. Finan?area de la Uniunea Europeanã provine din douã fonduri: Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã (FEDR) ?i Fondul de Coeziune (FC).


Programul a fost elaborat de Ministerul Mediului ?i Pãdurilor, în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu (AM POS Mediu), într-un cadru de parteneriat amplu, cu implicarea tuturor factorilor interesa?i de domeniul protec?iei mediului (autoritã?i publice centrale ?i locale, oNG-uri, asocia?ii patronale ?i profesionale, agen?ii na?ionale, institute de cercetare, Comisia Europeanã etc.). Gestionarea programului se aflã în responsabilitatea Autoritã?ii de Management pentru POS Mediu ?i a celor 8 Organisme Intermediare înfiin?ate la nivelul fiecãrei Regiuni de Dezvoltare din România.


POS Mediu include cinci Axe Prioritare corespunzãtoare fiecãrui sector de mediu finan?at prin program ?i o Axã Prioritarã de Asisten?ã Tehnicã destinatã sprijinirii Autoritã?ii de Management ?i a Organismelor Intermediare pentru POS Mediu, structuri responsabile pentru gestionarea programului. În mod specific, Axele Priorirtare POS Mediu vizeazã urmãtoarele sectoare:


1. Axa prioritarã 1: "Extinderea ?i modernizarea sistemelor de apã ?i apã uzatã"
2. Axa prioritarã 2: "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al de?eurilor ?i reabilitarea siturilor contaminate istoric"
3. Axa prioritarã 3: "Reducerea poluãrii provenite de la sistemele de încãlzire urbanã în localitã?ile cele mai afectate"
4. Axa prioritarã 4: "Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protec?ia Naturii"
5. Axa prioritarã 5: "Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc"
6. Axa prioritarã 6: „Asisten?ã tehnicã"

 

Axa Prioritarã 1 -"Extinderea ?i modernizarea sistemelor de apã ?i apã uzatã"


În stabilirea domeniilor de interven?ie specifice Axei Prioritare 1 -"Extinderea ?i modernizarea sistemelor de apã ?i apã uzatã" s-au avut în vedere urmãtoarele probleme cu care se confruntã România la momentul aderãrii:


• accesul redus al popula?iei la infrastructura de apã ?i apã uzatã;
• calitatea necorespunzãtoare a apei potabile;
• lipsa facilitã?ilor de canalizare ?i epurare a apelor uzate în anumite zone;
• numãrul ridicat de operatori mici, care desfã?urau ?i alte activitã?i decât gestionarea re?elelor de apã ?i canalizare.


România se confruntã cu o serie de aspecte care influen?eazã calitatea vie?ii popula?iei. Astfel, numai 52% din popula?ie avea, în 2007, acces la sisteme de apã potabilã ?i canalizare.


Obiectivul specific al Axei 1 constã în cre?terea accesului popula?iei din toate jude?ele ?ãrii la servicii publice de apã, canalizare ?i epurare, pânã în 2015.


Proiectele regionale finan?ate prin Axa Prioritarã 1 a POS Mediu reprezintã o solu?ie adecvatã pentru rezolvarea acestor aspecte. Acest sector beneficieazã de cea mai mare parte din fondurile europene alocate POS Mediu (60%).

 

Investi?iile au în vedere extinderea/modernizarea re?elelor de apã ?i canalizare, construirea/modernizarea sta?iilor de tratare a apei potabile ?i a sta?iilor de epurare, precum ?i cre?terea calitã?ii serviciilor publice de apã ?i canalizare, în condi?iile unor tarife suportabile pentru popula?ie. Pentru acest sector sunt finan?ate proiecte mari de infrastructurã, care acoperã mai multe localitã?i la nivel regional/jude?ean ?i care vor aduce o contribu?ie importantã la conformarea cu standardele europene de mediu ?i vor avea un impact considerabil la dezvoltarea comunitã?ilor respective. Aceastã abordare urmãre?te atât cre?terea eficen?ei costurilor de investi?ii (prin realizarea de economii la scarã), cât ?i a costurilor de operare a obiectivelor de investi?ii nou create. Beneficiarii proiectelor sunt Operatorii Regionali de Apã. Proiectele sunt selectate având ca bazã angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare ?i prioritã?ile de investi?ii identificate în urma Planurilor de investi?ii pe termen lung (Master Plan), elaborate în fiecare jude?. Proiectele astfel finan?ate prin POS Mediu sunt în cea mai mare parte proiecte majore.


Realizarea unor investi?ii în acest domeniu va conduce la îmbunãtã?irea eficien?ei serviciilor publice de apã, prin îndeplinirea urmãtoarelor obiective:


• asigurarea serviciilor de apã ?i canalizare, la tarife accesibile;
• asigurarea calitã?ii corespunzãtoare a apei potabile;
• îmbunãtã?irea calitã?ii cursurilor de apã;
• îmbunãtã?irea gradului de gestionare a nãmolurilor provenite de la sta?iile de epurare a apelor uzate;
• crearea de structuri inovatoare ?i eficiente de management al apei.


Pentru toate proiectele finan?ate prin Axa Prioritarã 1 -" Extinderea ?i modernizarea sistemelor de apã ?i apã uzatã" finan?area cheltuielilor eligibile se asigurã astfel: 85% Fond de Coeziune, 13% buget de stat ?i 2% buget local. Având în vedere cã proiectele din sectorul de apã sunt generatoare de venituri, la valoarea totalã a acestora se adaugã o anumitã contribu?ie din partea beneficiarului (calculatã în raport cu capacitatea de platã a popula?iei beneficiare), iar în unele cazuri ?i cheltuieli altele decât cele eligibile.
Bugetul total alocat acestei axe este de 3.266.508.423 Euro.

 

Specificul proiectelor finan?ate prin Axa Prioritarã 1


Comisia Europeanã ?i Guvernul Român au convenit sã întãreascã cadrul institu?ional în sectorul de apã, prin înfiin?area unui Operator Regional ?i a unor structuri cu putere decizionalã, în spe?ã, Asocia?iile de Dezvoltare Intercomunitarã. Procesul de regionalizare în sectorul de apã/apã uzatã asigurã astfel cadrul general de implementare a proiectelor, cre?te credibilitatea proiectului în fa?a poten?ialelor investitori, prin competi?ie la nivel înalt în procedurile de atribuire ?i prin investi?ii ?i costuri opera?ionale mai mici. Totodatã, furnizarea serviciilor de apã/apã uzatã de un unic operator va permite armonizarea în viitor a tarifelor, asigurând solidaritate regionalã în beneficiul municipalitã?ilor mai mici care suferã din cauza economiilor la scarã înaltã.
În acest sens, în Programul Opera?ional Sectorial " Mediu", s-au inclus ni?te mãsuri speciale, condi?ionând accesul la finan?area publicã în sectorul de apã, apã uzatã numai operatorilor regionali care au fost înfiin?a?i în conformitate cu legisla?ia aplicabilã în domeniu.
Aceste proiecte au necesitat o perioadã semnificativã de pregãtire prin proiecte finan?ate din Mãsurile ISPA, PHARE, sau prin împrumuturi de la Banca Mondialã sau KFw.
Aplica?iile de finan?are aferente proiectelor majore din sectorul de apã/apã uzatã au fost transmise spre aprobare Comisiei Europene. O caracteristicã a proiectelor de infrastructurã este legatã de complexitatea aplica?iei de finan?are, care trebuie sã cuprindã, anexate, Studiul de Fezabilitate aferent proiectului (întocmit în baza Master Planului, care con?ine lista de investi?ii prioritare), Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Institu?ionalã ?i Evaluarea Impactului asupra Mediului. Master Planul, Studiul de fezabilitate ?i Analiza Cost-Beneficiu trebuie sã fie elaborate în conformitate cu cerin?ele ghidurilor aferente ?i a Ghidului Solicitantului, disponibile pe site-ul MMP, la adresa http://www.posmediu.ro/axaprioritara1.
Pentru dezvoltarea acestui tip de proiecte este necesarã cooperarea între autoritã?ile locale implicate în proiect, în vederea stabilirii strategiei de dezvoltare a infrastructurii la nivel jude?ean/regional. Acestea trebuie sã formeze o Asocia?ie de Dezvoltare Intercomunitarã ?i sã creeze un Operator Regional (Companie Regionalã de Apã), responsabil pentru realizarea investi?iilor ?i gestionarea serviciilor de apã/apã uzatã.
Având în vedere experien?a redusã a beneficiarilor din acest domeniu, precum ?i necesitatea angajãrii ?i absorb?iei la timp a fondurilor europene, AM POS Mediu a ini?iat, chiar din perioada de preaderare, o serie de proiecte de asisten?ã tehnicã. Acestea au avut ca scop sprijinirea poten?ialilor beneficiari în pregãtirea cererilor de finan?are, care cuprinde documente complexe, cum ar fi Master Planuri, Studii de Fezabilitate, Analize Cost-Beneficiu etc. Astfel, pentru acest sector, existã un portofoliu de proiecte, care vizeazã toate jude?ele ?ãrii.