Avizare

Avizele se emit numai de către Comisia de avizare a HARVIZ S.A.

Pentru obținerea unui aviz, trebuie să depuneți o cerere în scris la HARVIZ S.A. – Biroul Avizare (Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc). Pentru celelalte localități în care HARVIZ S.A. operează, cererile și documentațiile se pot depune la reprezentanți local din care fac parte sau la sediul HARVIZ S.A. – Biroul Avizare: Miercurea Ciuc / Odorheiu Secuiesc.

Cererile tip se pot obține atât la sediul HARVIZ SA, Biroul Avizare, și pe site-ul societății. Model de cerere are în conținutul ei specificate documentele care trebuie depuse la avizare împreumă cu aceasta.

Condiții generale pentru realizarea branșamentelor de apă, respectiv a  racordurilor de canalizare pe baza Regulamentului serviciului  public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare în aria de competenţă teritorială a Autorităţii delegante Asociaţia HARGITA VÍZ Egyesület.

Branşarea tuturor utilizatorilor de apă, persoane fizice sau juridice, la reţelele de alimentare cu apă se poate face doar în baza avizului definitiv, eliberat de operatorul regional la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie.

(2) Eliberarea avizului se realizează în două faze, si anume:

b) avizul de branşare definitiv - prin care se însuşesc soluţiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de execuţie. Documentaţia anexată la cererea pentru avizul definitiv va conţine:

 1. memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate în cadrul proiectului pentru branşarea la reţeaua de alimentare cu apă;
 2. scheme de montaj al conductelor de apă;
 3. certificatul de urbanism;
 4. planul de încadrare în zonă, la scara de 1:1500;
 5. actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar;
 6. planul reţelelor în incintă.

(3) Operatorul regional are obligaţia de a elibera avizul definitiv în maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea documentaţiei complete. În cazul în care în momentul depunerii documentaţiei aceasta nu este completă, operatorul, în termen de maximum 10 zile calendaristice, va solicita, în scris, completarea documentaţiei cu documentele care lipsesc, completând în acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberării avizului, precum şi data la care s-a depus documentaţia incompletă.

ART. 108”

Pașii de urmat de către client atât pentru realizarea branșamentelor de apă, cât și în cazul racordării la sistemul public de canalizare:

 1. Solicitantul trebuie să ia legătură cu un proiectant de specialitate autorizat din lista , pentru proiectarea branșării sau racordării.
 2. Obținerea Certificatului de urbanism/Autorizație de la autoritatea locală
 3. Depunerea unei cereri tipizate la Biroul de Avizare al HARVIZ S.A. la care se anexează proiectul tehnic (memoriu, breviar de calcul, plan de încadrare în zonă, plan de situație) în 2 exemplare, copii despre actul de identitate a solicitantului și despre actul de proprietate, copia certificatului de urbanism
 4. După înregistrare documentația ajunge la Serviciul tehnic, unde se va decide despre avizarea favorabilă sau refuzarea cererii
 5. Efectuarea lucrărilor de branșare/racordare precum și obținerea avizului de spargere din partea autorităților locale, pentru lucrările ce urmează a fi efectuate.
 6. Solicitare (cerere) asistenta tehnica din parte operatorului HARVIZ SA. Se vor solicita doar în condițiile în care există executant desemnat, care are responsabil tehnic cu execuția cu autorizație valabilă pentru tipul de lucrare executată.
 7. Realizarea branșamentului/racordului de apă/canalizare conform avizului Operatorului HARVIZ S.A.
 8. Recepția lucrărilor executate și a aparatelor de măsură montate de către personalul autorizat al Operatorului HARVIZ S.A.
 9. Încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare cu Operatorul HARVIZ S.A.

Observație: Cheltuielile cu execuția lucrărilor de efectuat cad în sarcina solicitantului.