Tarife

Tarife apă și servicii de canalizare

De la 1 martie 2016: apă potabilă  3,31 lei/ metru cub  +TVA 9% = 3,61 lei

De la 1 ianuarie 2018: servicii de canalizare 2,835 lei/metru cub +TVA 9% = 3,09 lei           

De la 1 aprilie 2019: apă potabilă  3,50 lei/ metru cub  +TVA 9% = 3,82 lei

De la 1 aprilie 2019: servicii de canalizare 3,08 lei/metru cub +TVA 9% = 3,36 lei

  

 Temei legal de preț

Aviz ANRSC 2019       Hotărârea ADI Nr.5/2019 - aprobare preț apă-canal

 

Cum se stabilește tariful pentru apă și canalizare?

Compania de apã S.C. HARVIZ S.A are drept de ini?iativã privind stabilirea pre?urilor pentru serviciile furnizate. Conform legislaþiei în vigoare tarifele serviciilor sunt avizate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și aprobate de cãtre Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã „Hargita Víz" (ADI „Hargita Víz") pe baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. Dacã avizul ANRSC este unul tehnic, în sensul respectãrii metodologiei de fundamentare sau ajustare a preþurilor ºi tarifelor, aprobarea de cãtre ADI „Hargita Víz" se face þinând cont de reglementãrile din contractul de finanþare care se deruleazã în aria de operare ?i de gradul de suportabilitate a consumatorilor. Operatorii regionali cuprinºi în programe de dezvoltare cu finanþare externã/internaþionalã trebuie sã unifice preþurile/tarifele pe întreaga arie de operare, în conformitate cu contractul de delagare a gestiunii serviciilor. Conform OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea ºi utilizarea Fondului de întreþinere, înlocuire și dezvoltare acele operatori regionali care realizeazã proiecte cu asistenþã financiarã nerambursabilã din partea UE au obligația sã constituie și să alimenteze Fondul IID pe întreaga perioadã de viață a investiției.
           Potrivit acestor constrângeri, S.C. HARVIZ S.A., începând cu 1 august 2012, pe baza avizului nr.2380800/2012, emis de cãtre ANRSC și aprobat de către ADI „Hargita Víz" prin Hotãrârea nr. 5/2012, a început sã practice tarife unice în aria de acoperire a proiectului de investiție. Preþul pentru apã potabilă s-a majorat de la 1,84 lei la 2,67 lei +TVA/mc, iar pentru apa uzatã de la 1,15 lei la 1,96 lei +TVA/mc. O parte semnificativã din aceste majorãri de tarife, respectiv 0,72 lei/mc din pre?ul apei potabile ºi 0,50 lei/mc din pre?ul apei uzate se utilizeazã pentru alimentarea Fondului IID în scopul garantãrii rambursãrii integrale a împrumutului destinat cofinanþãrii proiectului care beneficiazã de asisten?ã financiarã nerambursabilã.
           Operatorul Regional S.C. HARVIZ S.A., începand cu 1 mai 2013, pe baza avizului nr.102555/2013, emis de cãtre ANRSC ºi aprobat de cãtre ADI „Hargita Víz" prin Hotãrârea nr. 7/2013, a început sã practice tarife unice pe toatã aria de delegare, ajustând totodatã tarifele conform infla?iei reale anuale, dupã cum urmeazã: 2,93 lei/ mc (fãrã TVA) pentru apã potabilã,  2,30 lei/ mc (fără TVA) pentru apă uzată. Din sumele majorate 0,76 lei/m3 din pre?ul apei potabile și 0,66 lei/m3 din prețul apei uzate se transferă în Fondul IID.

Tabel privind creșterea estimată a tarifelor

An

2011

2012

2013

2014*

2015*

Tarif apã potabilã - RON/m3 - fãrã TVA

 

2,32

2,67

2,93

3,06

3,30

Tarif apã uzatã - RON/m3 - fãrã TVA

 

1,58

1,96

2,30

2,54

2,59

 

*Tarifele preconizate pentru anii 2014, 2015 vor fi ajustate ulterior conform infla?iei reale anuale.

Despre politica de tarife a proiectului finan?at de UE

În anul 2008, când s-a înfiinþat Operatorul Regional S.C. HARVIZ S.A. în scopul de a accesa fonduri europene pentru extinderea ºi reabilitarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã din judeþul Harghita, structura de finanþare a Programului Operaþional Sectorial de Mediu a fost urmãtoarea: 85% din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% de la bugetul de stat ?i 2% din bugetul local. Însã, în anul 2010 aceastã structurã, posibil din cauza crizei economice s-a schimbat, prezentându-se astfel: 77,6% sprijin nerambursabil, 11,9% din bugetul de stat, 1,8% din bugetul local, iar restul 7,7% reprezentând contribuþia proprie a S.C. HARVIZ S.A. Având în vedere faptul cã S.C. HARVIZ S.A. nu are în proprietate bunuri cu care se pot garanta creditul (furnizeazã servicii pe domeniul public ºi privat al unitãþilor administrativ-teritoriale membre ale ADI „Hargita Víz") contribuþia proprie poate fi asiguratã doar prin contractarea unui imprumut bancar. Rambursarea creditului poate fi garantatã doar prin venituri suplimentare, respectiv prin creºterea tarifelor. De aceea este nevoie de creºterea continuã a tarifelor pânã în anul 2015, pânã când investiþia se va finaliza. Astfel ponderea însemnatã din valoarea creºterii tarifelor (1,22 lei/mc din totalul de 4,63 lei/mc în anul 2012, iar 1,42 lei/mc din totalul de 5,23 lei/mc în 2013) se transferã în mod obligatoriu în Fondul IID pentru garantarea rambursãrii integrale a creditului contractat, numai restul sumei, respectiv 3,41 lei/mc în 2012 ?i 3,81/mc în 2013 poate fi utilizatã pentru exploatarea ?i între?inerea sistemului public de alimentare cu apã ?i canalizare.