Consultanță avize

PROCEDURA DE REALIZARE A BRANȘAMENTELOR DE APĂ

 

Lucrările de alimentare cu apă din sistemul centralizat al localității se realizează în baza avizului furnizorului (operatorului) și a autorizației de construire eliberate de autoritatea administrației publice locale.

1. AVIZAREA

Eliberarea avizului se realizează în două faze, și anume:
a) avizul de branșare de principiu - cuprinde datele generale privind posibilitățile și condițiile de branșare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentațiilor de către un proiectant autorizat;
b) avizul de branșare definitiv - prin care se însușesc soluțiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de execuție.

Documentația tehnică necesară emiterii avizului operatorului:

1. cerere scrisă sau completarea cererii tipizate
2. memoriu tehnic privind descrierea soluțiilor adoptate în cadrul proiectului pentru branșarea la rețeaua de alimentare cu apă și breviar de calcul privind necesarul de apă al obiectivului;
3. scheme de montaj al conductelor de apă și al apometrului;
4. certificatul de urbanism;
5. planul de încadrare în zonă 1:25.000
6. planul de situație al imobilului la scara de 1:500;
7. actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar;
8. planul rețelelor în incintă.

2. EXECUțIA

Executarea lucrărilor de extindere pentru alimentări cu apă, inclusiv a branșamentelor de apă, se va face după obținerea autorizației de construire eliberate de autoritatea administrației publice locale, autorizație care va avea la bază documentația tehnică de branșare, avizul definitiv al operatorului respectiv avizele de traseu obținute de la administratorii rețelelor publice de gaze, de energie electrică și de telecomunicații.
Darea în funcțiune a branșamentului de apă se va face după recepția acestuia; la recepție se vor efectua probele de presiune și de etanșeitate. Punerea în funcțiune se va face după încheierea contractului de furnizare între operator și utilizator în termenul prevăzut în contract.

Branșamentul de apă este partea din rețeaua de alimentare cu apă, care asigură legătura dintre rețeaua publică de distribuție și rețeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri.
Delimitarea dintre rețeaua publică de distribuție si instalația interioară a utilizatorului de regulă se face prin contorul de branșament, care este ultima componentă a rețelei publice de distribuție.
Branșamentul până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul de regulă aparține rețelei publice de distribuție a apei, indiferent de modul de finanțare a realizării acestuia.
Căminul de branșament se amplasează cât mai aproape de limita de proprietate, de regulă la 1-2 m în exteriorul acesteia.
Realizarea de branșamente fără avizul operatorului este considerată clandestină și atrage, conform legislației în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât și pentru executantul lucrării.

 

ACTELE NECESARE OBȚINERII
AVIZULUI DE BRANȘARE / RACORDARE

- cererea ( tipizată sau în altă formă )
- actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar
- acordul proprietarului terenurilor afectate ( dacă este cazul )
- acordul proprietarului instalațiilor hidroedilitare interioare la care se face branșarea / racordarea ( dacă este cazul )
- certificatul de urbanism sau autorizația de construire
- proiectul tehnic întocmit de proiectant autorizat cu următorul conținut :
- memoriu tehnic privind descrierea soluțiilor pentru branșarea/racordarea la rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare
- breviar de calcul
- modul de contorizare a consumului
- documentația economică
- scheme de montaj al conductelor de apă
- profiluri longitudinale ale rețelelor de canalizare
- scheme de preepurare, dacă este cazul
- detalii de rezolvare a situațiilor în care traseele rețelelor de apă se intersectează cu traseele altor utilități
- planul de situație ( sc. 1 : 500 ) și al rețelelor în incintă.