Serviciul public de alimentare cu apã

 

VízszolgáltatásAlimentarea cu apã potabilã a municipiului Miercurea-Ciuc se realizeazã din douã surse:

-          Sursa subteranã din lunca Oltului

-          Sursa de suprafaþã din lacul de acumulare Frumoasa

a)               Sursa subteranã din lunca Oltului se situeazã în bazinul hidro-geologic al depresiunii Ciucului Mijlociu. Frontul de captare se compune din 20 de puþuri forate de medie adâncime (20-55 m), din care sunt în funcþiune 16 puþuri, ºi au o capacitate nominalã de 192 l/s.

Apa captatã prin pompare este transportatã printr-o conductã din PE, oþel ºi ropas cu diametrul între Dn 150 – 400 mm, lung de 5,52 km, ºi este dirijatã la staþia de apã M-Ciuc.

Staþia de tratare – pompare este situatã la vest de municipiu. Staþia de tratare realizeazã dezacidizarea ºi dezinfecþia prin clorinare a apei. De aici apa tratatã prin intermediul celor trei grupuri de pompe este dirijatã la consumatori în diferite puncte ale municipiului. Grupul de pompe B asigurã alimentarea directã a zonei de presiune inferioarã a oraºului printr-o conductã de OL cu Dn 350 mm. Grupul de pompe C printr-o conductã de aducþiune de 2,5 km cu Dn 350 mm pompeazã apa potabilã în rezervorul de înmagazinare II din Dealul Spitalului, de unde se distribuie în zona de presiune superioarã a municipiului. Grupul de pompe E realizeazã alimentarea cu apã potabilã a UM 01079 printr-o conductã de OL 100.

Rezervoarele de înmagazinare se aflã pe Dealul Spitalului ºi se compun din 2 rezervoare de 2500 mc, care deservesc zona centralã a municipiului, ºi din 2 rezervoare de 1000 mc, care deservesc zona cartierului Tudor Vladimirescu ºi Jigodin.

b)               Sursa de suprafaþã din lacul de acumulare Frumoasa. Staþia de tratare este situatã la cca. 500 m amonte de comuna Frumoasa, în imediata vecinãtate a ºoselei M-Ciuc – Comãneºti, pe versantul stâng a pârâului Frumoasa. Sursa de apã brutã reprezintã Barajul Frumoasa, amplasat la cca. 2,5 km de comuna Frumoasa, aflat în administrarea Direcþiei Apelor Olt.   

Apa brutã din baraj se capteazã gravitaþional prin intermediul unui turn de captare, ºi intrã printr-o conductã în staþia de tratare.

Staþia de tratare are o capacitate de 200 l/s ºi are urmãtoarele unitãþi funcþionale: camerã de nivel constant, decantor radial, staþia de filtre, camera suflantelor, staþia de clorinare, staþia de reactivi, bazin de apã tehnologicã, staþia de pompare a apei de spãlare, iaz de decantare, laborator de analize, centralã termicã, pavilion de exploatare, fosã septicã.

Apa tratatã printr-o conductã de oþel ºi azbociment cu Dn 400-500 mm de o lungime de 13,6 km, prin cãdere liberã ajunge în rezervoarele de înmagazinare ale municipiului M-Ciuc.

Descrierea amãnunþitã a acestei surse de apã cu instalaþiile aferente de tratre ºi transport al apei se gãseºte în documentaþia “Regulament de funcþionare-exploatare ºi întreþinere a STAÞIEI DE APÃ FRUMOASA”.

Calitatea apei

Þinând cont cã apa destinatã consumului uman trebuie sã fie lipsitã de orice microorganisme sau substanþe care prin numãr sau concentraþie pot afecta sãnãtatea publicã, în cadrul Companiei Harviz existã un laborator de analize microbiologice, organoleptice ºi fizico - chimice. În acest laborator, pe lângã controlul fluxului tehnologic care presupune controlul complet atât al apei brute cât ºi cel al apei clorinate pompate în reþeaua de distribuþie, se face ºi monitorizarea de control a zonelor de aprovizionare care verificã periodic calitatea organolepticã ºi microbiologicã a apei potabile ºi eficienþa procedeelor de tratare, în special dezinfecþia.

Conform cerinþelor Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificãrile ulterioare aduse prin Legea 311/2004 ºi a Hotãrârii 974/2004 - Normã de supraveghere, inspecþie sanitarã ºi monitorizare a calitãþii apei potabile, producãtorii de apã potabilã au obligaþia de a întocmi anual Programe de monitorizare de control pentru staþiile de tratare, rezervoare ºi zone de aprovizionare ºi Programe de monitorizare de audit pentru staþiile de tratare ºi zone de aprovizionare.

 

Compania asigurã accesul populaþiei la datele privind calitatea apei potabile produse ºi distribuite. Datele sunt disponibile, fãrã perceperea unei taxe, la Serviciul Tehnic , la numãrul de telefon: 0266-313 636/int.14, pentru utilizatorii din zona de aprovizionare.
Informaþiile referitoare la calitatea apei pot fi obþinute de la Serviciul Tehnic , la numãrul de telefon 0266-313 636/int.14, in zilele de luni-vineri, între orele 9:00-12:00.

 

   APROBATE prin HOTÃRÂREA. CONS. ADMIN. NR.10/30.07.2013-  ANEXA NR.1  - CAP.C
DENUMIRE UM TARIF  OBSERVA?II 
Lei fãrã TVA
Detectare conducta, depistare, spargere lei/ora  80.00 se taxeazã min.1 ore
Pompare ape uzate cu motopompa  lei/ora  30.00 se taxeazã min.1 ore
Manevre la instalatiile publice  de apa lei/buc 60.00  
Rebransare consumatori lei/buc 400.00  cei debran?a?i pentru neplatã
Conectare bransament  apa potabila lei/buc  250.00 pânã la  DN 32 mm
lei/buc  500.00 peste  DN 32  mm
Eliberare adeverinte si xerocopii acte arhivate lei/pagina 10.00  
Demontare/remontare contor apa lei/buc 5.00  
Sigilare pe pozitie   contor de apã lei/buc 10.00  
         
Nota:        
 • În cazul demontãrii, remontãrii ?i verificãrii contoarelor  de apã de Laboratorul metrologic  resigilarea este gratuitã 

 

Monitorizarea Calitãþii Apei Potabile: