Tarife Avize specialitate

TARIFE  PENTRU  ELABORAREA  AVIZELOR  DE  SPECIALITATE

APROBAT prin   HOTÃRÂREA CL 127/2009 -ANEXA 2 la contractul de delegare a gestiunii
   TIPUL AVIZULUI / PRESTA?IEI Pers. Fizicã Pers. Juridicã
În cazul solicitãrii mai multor tipuri de avize / prestaþie, tarifele se cumuleazã. În caz de urgen?ã tarifele se majoreazã   cu 50% Lei fãrã TVA
1. AVIZE DEFINITIVE PENTRU
   a)- alimentare cu apã potabilã                            
150.00 280.00
   b)- racordare la sistem de canalizare publicã
120.00 200.00
   c)- modificãri instalaþii interioare
80.00 150.00
   d)- accept ape uzate vidanjabile la Staþia de epurare
80.00 150.00
   e)- contorizare secundare consum apã
0.00 100.00
   f)- prelungire valabilitate aviz
50.00 70.00
2. ALTE TIPURI DE AVIZE
   a)- aviz pentru amplasare clãdiri noi în zone cu reþele hidroedilitare
80.00 120.00
   b)- aviz pentru amplasare clãdiri noi în zone fãrã reþele hidroedilitare
50.00 80.00
   c)- aviz de principiu pentru asigurarea serviciilor 50.00 80.00
   d)- aviz pentru PUZ, PUD, etc.
100.00 150.00
   e)- aviz pentru modificare,( extindere) construc?ii existente, etc. 50.00 100.00
   f)- aviz tehnic pentru alte lucrãri de suprafata
80.00 150.00
3. AVIZE DE TRASEU PENTRU
   a)- bran?amente / racorduri de utilitãþi edilitare
80.00 120.00
   b)- conducte de transport, distribuþie ?i cabluri
80 / 500ml 150 / 500ml
   c)- în afara zonelor cu conducte hidroedilitare
50.00 80.00

 

HOT. CONS. ADMIN. NR. 11/23.10.2014, modificatã cu HOT. 26/2015
  Lei cu TVA OBSERVA?II

AVIZE pentru racorduri hidroedilitare realizate in cadrul POS - MEDIU 1

 80.00

indiferent de tipul avizului A+C, A, C