Rácsatlakozással kapcsolatos tudnivalók

 

Az ivóvíz, illetve szennyvízhálózatokra való rácsatlakozás általános feltételei A HARGITA VÍZ Egyesület, területi hatáskörébe tartozó Önkormányzatok ivóvíz-szolgáltató és csatornázási közszolgálatának Szabályzata szerint

„108.CIKKELY

(1) A magán vagy jogi személyek közhálózatra való rácsatlakozása csak a Regionális Szolgáltató által, a felhasználó kérésére kiállított végleges jóváhagyás, alapján történhet. A kéréshez mellékelni kell a munkálat kivitelezési tervet, ami alapján elvégezhető a bekötés.

(2) A jóváhagyás kiadásának két szakasza van:

  1. az elvi bekötési jóváhagyás – tartalmazza a felhasználó bekötési lehetőségeire és feltételeire vonatkozó általános adatokat. Ez a dokumentum egy engedéllyel rendelkező tervező által összeállított kivitelezési terv alapját fogja képezni;
  2. a végleges bekötési jóváhagyás – amelyben átveszik a tervező által elfogadott műszaki megoldásokat a kivitelezési részletekbe. A végleges jóváhagyás elnyerésére benyújtott iratcsomó a következőket fogja tartalmazni:
  3. műszaki beadvány a vízellátó hálózatra való csatlakozási terv keretében elfogadott megoldásokról;
  4. vízvezetékek szerelési sémája;
  5. városrendezési igazolás;
  6. zonális beilleszkedési terv, 1:500-as léptékkel;
  7. tulajdonjogi irat vagy egy, a tulajdonos által kiállított felhatalmazás;
  8. a területen található hálózatok terve.

(3) A Regionális Szolgáltató köteles a végleges jóváhagyást a teljes iratcsomó benyújtásától számított, legtöbb 30 naptári napon belül kiállítani. Amennyiben benyújtásának pillanatában az iratcsomó nem teljes, a Szolgáltató, legtöbb 10 naptári napon belül, írásban fogja kérni az iratcsomó kiegészítését a hiányzó iratokkal, kitöltve egy típusjegyzéket, amely magába foglalja az összes, az engedély kiállításához szükséges iratot és az időpontot, amelyben a nem teljes iratcsomót benyújtották.”

A fenti cikkely szerint a közhálózatra csatlakozni kívánó leendő fogyasztóknak sorrendben a következő lépések szerint kell eljárniuk:

A bekötés elvi jóváhagyásának kérés alapján történő megszerzése a HARVIZ R.T. –részéről. Ez által megtörténik az első lépés a leendő fogyasztó nyilvántartásba vételének érdekében.

Tervezési engedéllyel rendelkező szakember által kivitelezett bekötési terv, melynek tartalmaznia kell a Működési Szabályzat fent említett cikkelyében foglaltatott dokumentumokat, számításokat és rajzokat:

- egy rövid műszaki leírást a szükséges hozamról, vezetékhosszról és átmérőkről, a kiszolgált személyek számáról, stb.

- egy behelyezési rajzot (plan de încadrare) és

- egy részletrajzot (plan de detaliu) a vezetékek nyomvonaláról, a csatlakozási aknák elhelyezéséről, mélységéről, a gerincvezetékekre való csatlakozási pontokról, a vezetékek mélységeiről, vezeték átmérőkről és minden egyéb fontos tudnivalóról amire az üzemeltetés során szükség lehet, beleértve az aknák és a gerincvezetékre való csatlakozási pontokat.

Városrendezési igazolás beszerzése az illetékes önkormányzattól

Típuskérés kitöltése a Szolgáltató Engedélyeztetési Irodájában, a következő dokumentumok csatolásával: bekötési terv 2 példányban, városrendezési igazolás másolata, személyi igazolvány, valamint tulajdonjogot igazoló okirat másolata

Az igénylő (jogi-, vagy fizikai személy) kitöltött tipus kéréssel fordul a Regionális Szolgáltató műszaki osztályához, amiben kifejezi óhaját miszerint csatlakozni szeretne a víz- és/vagy csatorna közhálózatra. A kérésnek tartalmaznia kell a következő adatokat:

a)     az igénylő neve, lakcíme, telefonszáma

b)    a szóban forgó ingatlan címe, tulajdonformája (saját vagy bérelt) 

Az igénylő a kérést a Szolgáltató székhelyén, a védéki munkapontok irodáinál vagy az illető helységben szolgálatot teljesítő Harvíz alkalmazottnál adhatja le. A kérést iktatni kell. Az iktatás után a kérés a műszaki iroda vezetőjéhez jut, aki elbírálja, jóváhagyja vagy megalapozott írott indoklás mellett elutasítja.

A Szolgáltató a Működési Szabályzat által megszabott határidőn, azaz 30 napon belül kiállítja a végleges bekötési engedélyt

A munkálatok kivitelezése a Szolgáltató végleges engedélyében jóváhagyottak szerint. Amennyiben a helyzet megköveteli, szükséges kiváltani a helyi önkormányzattól egy közterületekre vonatkozó feltörési engedélyt.

A kivitelezett munkálatoknak a HARVÍZ R.T. szakemberei által történő ellenőrzése, átvétele

A Szolgáltatási szerződés megkötése.

 

A POS MEDIU - Európai Únió által támogatott rendszerbővítések alkalmával kivitelezett bekötések használatba vétele, illetve a hálózatokra való csatlakozás ezeken keresztül

A POS MEDIU projekt nyomán 2015 – 2017 - ben a HARVIZ R.T. szolgáltatási területén megvalósult rendszerbővítések alkalmával minden olyan ingatlanhoz igyekeztünk eljuttatni szolgáltatásainkat, mely eladdig nem rendelkezett közvíz, illetve szennyvízbekötéssel és az illető beltelken létezett egy lakóépület, vagy egy érvényes építkezési engedély.

Az építő minden, a fenti feltételeknek megfelelő ingatlan mellett közterületen csatlakozóaknát helyezett el a közvízhálózatra való csatlakozást elősegítendő. A szennyvízhálózatra való csatlakozás lehetőségét a telekhatároknál elhagyott és az ingatlan kerítésére felfestett jelek mutaják.

Hogyan lehet csatlakozni a kiépített hálózatokra?

Annak érdekében, hogy a nyertes pályázatokból kiépített hálózatokra való csatlakozást megkönnyítsük, egy egyszerűsített eljárást alkalmazunk. Ennek lépései a következők:

A rendszerek valamelyikére csatlakozni kívánó személy felkeresi a HARVÍZ R.T. területi képviselőjét. Csíkszépvíz, Csíkpálfalva és Csíkszentlélek lakosai a HARVÍZ R.T. Csíkszeredai székhelyén kell, hogy jelentkezzenek.

A területi képviselőknél vagy a Csíkszeredai székhelyen egy típuskérés kitöltésére van szükség. A kérésnek tartalmaznia kell az igénylő nevét, lakcímét, telefonszámát, az csatlakoztatni kívánt objektum pontos címét.

A területi képviselőknél vagy a Csíkszeredai székhelyen a csatlakozási engedély ellenértékének, azaz 80 lejnek a befizetése számla ellenében.

A HARVÍZ R.T. munkapontjainak szakemberei felszerelik a vízmérőt, mely alkalommal kitöltésre kerül a munkálatok kivitelezését igazoló és a mérőóra adatait tartalmazó jegyzőkönyv.

A fogyasztó a területi képviselőnél vagy a Csíkszeredai székhelyen aláírja az újonnan megvalósított bekötésre vonatkozó fogyasztási szerződést vagy szerződéskiegészítést.