PUZ-Rezervoare noi ºi staþie de clorinare- Bârzava

S.C. HARVIZ S.A. cu sediul în mun.Miercurea Ciuc, str.Salcâm nr.1, judeþul Harghita, titularul planului: "Plan Urbanistic Zonal – pentru introducerea terenului din extravilan în intravilan care creeazã cadrul pentru extinderea ºi reabilitarea infrastructurii de apã potabilã ºi ape uzate în judeþul Harghita – Aglomerarea Miercurea – Ciuc, Lucrãri la sursele de apã ºi staþii de tratare ale municipiului Miercurea – Ciuc, gospodãria de apã Bârzava – Rezervoare noi ºi staþie de clorinare, inclusiv racord electric în comuna Frumoasa, satul Bârzava fn, jud. Harghita pe o suprafaþã totalã de S= 6000 mp", anunþã publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare acestuia în cadrul planurilor care nu necesitã efectuarea evaluãrii de mediu. Planul urmeazã sã fie supus procedurii de adoptare fãrã aviz de mediu cu respectarea condiþiilor impuse prin Decizia de încadrare nr. 18 din 19.05.2015 emisã de Agenþia pentru Protecþia Mediului Harghita.
Documentaþia care a stat la baza deciziei privind etapa de încadrare poate fi consultatã la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str.Márton Áron, nr.43, în zilele luni-joi între orele 800-1630, vineri între orele 800-1400.
Observaþiile justificate ale publicului pentru reconsiderarea deciziei luate ca urmare a parcurgerii etapei de încadrare se primesc zilnic, la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Harghita, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicãrii anunþului;
Tel:0266-312454; 0266-371313; fax:0266-310041;
Decizia etapei de încadrare se aflã la urmãtoarea adresã de internet: apmhr.anpm.ro/Reglementãri/Avizul de mediu.