Sistare furnizare apa potabila 3 septembrie

Harvíz S.A. aduce la cunoºtinþa consumatorilor, din cauza unor lucrãri de reparare se va opri furnizarea apei potabile luni 3 septembrie între orele 08:00-13:00 pe strada Petõfi, între numerele 49-63.

Dupã reluarea furnizãrii, apa poate prezenta impuritãþi.

Pentru alte informaþii ºi reclamaþii vã stãm la dispoziþie non-stop la numãrul de telefon 0758-770040.

Vã mul?umim pentru în?elegere!

Sistare apă Miercurea Ciuc 10 mai

Harvíz S.A. aduce la cunoștința consumatorilor, din cauza unor lucrări de reparare se va opri furnizarea apei potabile joi 10 mai între orele 08:00-17:00 pe strada Harghita de la nr 69 spre ieșirea orașului respectiv în Csiba și Subpădure.
După reluarea furnizării, apa poate prezenta impurități.
Pentru alte informații și reclamații vă stăm la dispoziție non-stop la numărul de telefon 0758-770040.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

Citire contoare apã

S.C. HARVIZ S.A. din Miercurea Ciuc î?i anun?ã consumatorii, cã citirea semestrialã a contoarelor de apã la casele particulare în peioada 17 – 30 aprilie a.c. se va desfã?ura conform urmãtorului program:
- 21 aprilie: Bãile Jigodin, Csihányos, Fenyés
- 23 aprilie: strãzile Jigodin, Harom, Pârâul Fântânii,
- 24 aprilie: strãzile Zsögödi Nagy Imre, Câmpul Mic, Carierei
- 25 aprilie: strãzile Zöld Péter, Szász Endre, Tineretului, Berzei, Eroilor, Gábor Áron, Bolyai, Bra?ovului

Acei consumatori, la care nu s-a reu?it citirea contoarelor, pot transmite consumurile cel târziu pânã la data de 30 aprilie în zilele lucrãtoare între orele 7,30 – 15,30 (vineri între 7,30 – 13,30) la numerele de telefon 0266-313636, interior 17; 0758-770039 (inclusiv prin SMS, cu men?ionarea numelui ?i adresei) sau prin adresa Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Rugãm to?i utilizatorii ai serviciilor noastre sã faciliteze ?i sã facã posibilã citirea contoarelor, în caz contrar existând posibilitatea acumulãrii cantitã?ilor consumate ?i nefacturate. Pe lângã faptul, cã acest lucru face parte dintre obliga?iile Utilizatorului, astfel pot fi evitate neplãcerile privind achitarea unor facturi cu valori consistente. În acela?i timp, vã atragem aten?ia, cã în temeiul art.39 al Legii nr.241/2006 refuzul utilizatorului de a permite accesul Operatorului la dispozitivele de mãsurare-înregistrare în scopul efectuãrii controlului sau înregistrãrii consumurilor constituie contraven?ie ?i se sanc?ioneazã cu amendã de la 5000 lei la 10000 lei.

Organizare selecþie/evaluare prealabilã a candidaþilor pentru un post de director general

CONSILIULUI DE ADMINISTRAÞIE a S.C. HARVÍZ S.A.
Cu sediul în Miercurea Ciuc, jude?ul Harghita

Anunþã

organizarea selecþiei/evaluãrii prealabile a candidaþilor pentru un post de director general al
S.C. HARVÍZ S.A în conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþ?? a Guvernului nr. 109/2011, dupã cum urmeazã:

Posturi în selecþie: Un numãr de un director general (executiv) cu experien?ã în domeniul serviciilor publice
Durata mandatului : 4 ani
Cerin?e minime:
• studii universitare de licen?ã absolvite în domeniul economic sau tehnic (inginer)

Etapa 1: Selec?ia candida?ilor pentru lista scurtã
• îndeplinirea cerin?elor minime;
• competen?e specifice sectorului;
• competen?e de guvernan?ã corporativã;
• existen?a cerin?elor specifice care constituie un avantaj

Etapa 2 – Interviu ?i selec?ia finalã
• Alinierea Declara?iei de inten?ie la Scrisoarea de a?teptãri ?i viziunea candidatului privind dezvoltarea societã?ii;
• Cunoºtinþe aferente legislaþiei in domeniul guvernan?ei corporative ?i din domeniul de activitate al companiei;
• Abilitã?i de comunicare interpersonalã;
• Capacitatea de a lua decizii ?i de a evalua impactul acestora;
• Competentele specifice men?ionate în anun?;
• Integritatea ?i independen?a candidatului;

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

• Cererea de înscriere, ce cuprinde în mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului;
• Curriculum Vitae în format Europass, actualizat, relevant;
• Cel puþin o scrisoare de recomandare, care sã con?inã numele ?i datele de contact ale persoanelor care oferã referin?ele;
• Declaraþie privind situa?iile prevãzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011
• Declara?ie de consim?ãmânt
• Copie dupã actul de identitate.
• Copie dupã diploma(e) de studii
• Copie documente doveditoare a experien?ei solicitate (ex. carte de muncã, contracte, etc.)
• Adeverin?a medicalã;

Bibliografie:
• Legea 31/1990 privind societã?ile, republicatã, cu modificãrile ?i completãrile ulterioare;
• Ordonan?a de Urgen?ã a Guvernului nr.109/2011 privind guvernan?a corporativã a întreprinderilor publice, cu modificãrile ?i completãrile ulterioare; HG 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
• OG nr. 11/2016 - modificarea ºi completarea OG nr. 26/2013 privind întãrirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitãþile administrativ-teritoriale sunt acþionari unici ori majoritari sau deþin direct ori indirect o participaþie majoritarã
• Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitã?i publice,cu completãrile ?i modificãrile ulterioare
• Legea nr.325/2006 serviciului public de alimentare cu energie termicã
• Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termicã în municipiul Miercurea Ciuc.

Modul de transmitere a dosarului de aplica?ie:

Candidaturile ºi documentele solicitate prin prezenta vor fi depuse/ trimise cu confirmare de primire pânã cel târziu în data de 10.02.2017, pe suport hârtie, în plic închis ºi sigilat, pe care se va menþiona: „Procedura de recrutare Director General SC HARVIZ SA / Nume ºi prenume candidat", la sediul din Miercurea Ciuc, str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, precum ºi în format electronic, pe adresa de e-mail Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Netransmiterea, in termenul indicat, a tuturor documentelor in forma ?i modurile solicitate, atrage dupã sine excluderea din procedura de recrutare ?i selec?ie. Comisia de selec?ie î?i rezervã dreptul de a intervieva numai candida?ii selecta?i. Dosarele de candidaturã depuse în termen formeazã împreunã lista lungã, care are caracter confidenþial ºi nu va fi publicatã. Candidaþii sunt eliminaþi de pe lista lungã în ordinea descrescãtoare a punctajului obþinut, pânã la limita a maximum 5 candidaþi pentru postul de Director general, rezultând astfel lista scurtã. Candidaþii aflaþi în lista scurtã vor avea la dispozi?ie un termen de 5 zile de la data notificãrii, sã depunã în scris declaraþia de intenþie (întocmitã în baza elementelor din Scrisoarea de a?teptãri ?i a informa?iilor publice legate de activitatea societã?ii, prin care candida?ii î?i prezintã viziunea sau programul privind administrarea ?i dezvoltarea S.C. HARVIZ SA. selecþia finalã a candidaþilor aflaþi în lista scurtã se face pe baza de interviu.

Alte condiþii, informaþii suplimentare, documentele necesare înscrierii pot fi ob?inute de pe pagina de facebook a societã?ii: https://www.facebook.com/HARVizRT/ sau prin e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.