Vízszünet pénteken

A Harvíz Rt. tájékoztatja kedves ügyfeleit, hogy pénteken, 2014. január 10-én, 09:00-11:00 óra között javítási munkálatok miatt szünetel a vízszolgáltatás a Hargita, Villanytelep, Mérleg és Fûzfa utcákban.

Megértésüket köszönjük!

Ünnepi munkaprogram

 

Pénztár-Csíkszereda
  Decemberi Forradalom 17. szám Akác utca 1. szám
December 23.  07.00 - 13.00 Zárva
December 24. - 27. Zárva Zárva
December 30. 07.00 - 13.00 Zárva
Dec.31.- jan.3. 2014. Zárva Zárva

 

 

Pénztár-Szentgyháza
  Hársfa sétány 2. szám
December 23. 08.00 - 12.00
December 24. - 27. Zárva
December 30. 08.00 - 13.00
Dec.31.-jan.3. 2014. Zárva

 

 

Pénztár-Homródszentmárton 
  Mûvelõdési Ház épülete
December 23. 08.00 - 12.00
December 24. - 27. Zárva
December 30. 08.00 - 12.00
Dec. 31. - jan.3.2014. Zárva

 

 

Pénztár-Fenyéd
  Fõút 14. szám
December 23. - Január 3. 2014. Zárva

Versenyvizsga - Vezérigazgatói munkakör betöltésére

Anunþ privind selecþia directorului general al S.C. HARVIZ S.A. MIERCUREA CIUC

1. Criterii de selec?ie:
a. Condi?ii generale:
- Cunoa?terea limbii române, scris ?i vorbit; cunoa?te limba maghiarã la nivel de în?elegere;
- Capacitate deplinã de exerci?iu, fãrã condamnãri pentru gestiune frauduloasã, abuz de încredere, fals, uz de fals, ??n?elãciune, delapidare, mãrturie mincinoasã, dare sau luare de mitã, pentru infrac?iunile prevãzute de Legea 656/2002 pentru prevenirea ?i sanc?ionarea spãlãrii banilor precum ?i pentru instituirea unor mãsuri de prevenire ?i combatere a finan?ãrii actelor de terorism, republicatã, pentru infrac?iunile prevãzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven?ei, cu modificãri ?i completãri ulterioare.
- Îndepline?te condi?iile de studii, de vechime, ?i celelalte condi?ii specifice potrivit cerin?elor func?iei;
- Este apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea func?iei;
b. Condi?ii specifice:
- Studii superioare în domeniu, absolvite cu diplomã de licen?ã (inginer în construc?ii hidroedilitare, inginer specializat în chimie, inginer de mediu, inginer în instala?ii hidrotehnice);
- Vechime minim 10 ani în domeniul serviciilor publice de apã ?i canalizare;
- 4 ani experien?ã în activitatea de administrator/director/ manager la o societate comercialã/întreprindere publicã în domeniul serviciului public de apã/canalizare. Se considerã activitate similarã ?i pozi?a de director executiv, director tehnic, director economic.

2. Criterii de evaluare
- Abilitã?i manageriale;
- Abilitã?i de comunicare;
- Capacitate de analizã, sintezã;
- Capacitatea de a lua decizii în diferite probleme operative;
- Capacitatea de în?elegere a no?iunilor tehnice ?i financiare;
- Orientare cãtre rezultate;

3. Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
- Curriculum Vitae
- Copie diplomã de studii (lungã duratã, master, PhD dacã este cazul),
- Copie act de identitate, sau orice alt document care atestã identitatea potrivit legii.
- Copie carnet de muncã, alte acte doveditoare privind vechimea ?i domeniul de activitate,
- Dovada numirii în calitate de administrator, director general, manager.
- Cazier judiciar sau o declara?ie pe proprie rãspundere prin care candidatul va confirma cã nu se aflã într-una din situa?iile prevãzute de art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernan?a corporativã a întreprinderilor publice, ori cã nu a suferit o condamnare pentru o infrac?iune legatã de conduita profesionalã.
- Aviz psihologic (apt psihologic) pentru exercitarea unei func?ii de conducere, aviz emis de un psiholog autorizat, precum ?i profilul psihologic al candidatului.

Candidaþii pentru funcþia de director general trebuie sã îndeplineascã condiþiile impuse la punctul 1 sus menþionat. În acest sens, candidaþii vor depune cel târziu pânã la data de 10.01.2014, ora 10,00 la sediul societãþii S.C. HARVIZ S.A., cu sediul în Mun. Miercurea Ciuc, str. Salcâm nr. 1, jud. Harghita actele menþionate la punctul 3 (în perioada 23.12.2013. – 05.01.2014. nu se primesc dosare). Selectarea dosarelor va avea loc la data de 13.01.2014. Rezultatul selectãrii va fi comunicat la data de 14.01.2013 prin e-mail ºi pe avizierul de la sediul societãþii, candidaþii admiºi urmând sã participe la concurs în data de 15.01.2014 pentru a fi evaluaþi conform criteriilor de la punctul 2.

Vízszünet és forgalomkorlátozás

A Harvíz Rt. tájékoztatja Csíkszereda lakosságát, hogy a Hajnal utcában lévõ C-s vezeték meghibásodása miatt, a javítási munkálatok alatt vízszünetre illetve forgalomkorlátozásra lehet számítani.
Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük.
Továbbá értesítjük kedves ügyfeleinket, hogy hibabejelentést, reklamációt a nap 24 órájában a 0758-770040-es számon fogadunk.

Alkategóriák

Ãœnnepi program
   
Decemberi Forradalom utcai pénztár
2015 december 24 9 00 - 11 00
2015 december 25 Zárva
2015 december 28 9 00 - 16 30
2015 december 29 9 00 - 16 30
2015 december 30 9 00 - 16 30
2015 december 31 Zárva
2016 január 1 Zárva
   
Akác utca 1 szám alatti pénztár
2015 december 24 7 30 - 11 00
2015 december 25 - 2016 Január 1 Zárva

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.